Ministranci to wspólnota chłopców, którzy chcą służyć Bogu.

Patronami ministrantów są: św. Tarsycjusz, św. Dominik Savio, św. Jan Bosco.

Ministranci starają się służyć z pokorą, sumiennocią i wielką radocią. Pomaga im w tym dekalog ministrancki:

  1. MINISTRANT KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SŁUŻBĘ OŁTARZA.
  2. MINISTRANT SŁUŻY CHRYSTUSOWI PANU W LUDZIACH.
  3. MINISTRANT ROZWIJA W SOBIE ŻYCIE BOŻE.
  4. MINISTRANT PRACUJE NAD SWOIM CHARAKTEREM I CZUWA NAD CZYSTOŚCIĄ DUSZY I SERCA.
  5. MINISTRANT POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ.
  6. MINISTRANT MODLI SIĘ ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ.
  7. MINISTRANT JEST DOBRYM SYNEM I BRATEM.
  8. MINISTRANT SWOJĄ CHRZECIJAŃSKĄ POSTAWĄ, WNOSI PRAWDZIWĄ RADOŚĆ.
  9. MINISTRANT PRZEZ SWOJĄ PILNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ STAJE SIĘ PRZYKŁADEM DLA INNYCH.
  10. MINISTRANT PODOBNIE JAK KAPŁAN STARA SIĘ BYĆ DRUGIM CHRYSTUSEM.

Wspólnota ministrantów jest zorganizowana i podzielona na ministrantów pełniących różne funkcje:

Kandydat – kandydatami określa się chłopców, którzy pragną stać się ministrantami. Uczą się posługi przy ołtarzu, podstawowych zasad oraz zdobywają wiedzę z zakresu służby jak i znajomości Słowa Bożego. Gdy kandydat jest gotowy zostaje pobłogosławiony przez księdza 21-go listopada, ponieważ wtedy ministranci obchodzą wspomnienie patrona: św. Tarsycjusza. 

Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta, np. ministrant światła, ministrant krzyża, czy ministrant księgi. 

Lektor – ministrant Słowa Bożego w Liturgicznej Służbie Ołtarza, to ministrant, pełniący funkcję lektora. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.

Animator liturgiczny – jest starszym ministrantem (zazwyczaj powyżej 16 lat) lub osobą dorosłą, na ogół po specjalnym kursie; opiekuje się grupą ministrantów.

Chcesz zostać ministrantem? Dołącz do nas! Zgłoś się do księdza lub przyjdź na zbiórkę w każdą sobotę o godzinie 900 w salce pod kościołem! Zostań żołnierzem Jezusa!